پروژه های شرکتفروش برق به شرکت صنایع زغالسنگ البرز شرقی

این قرارداد بین شرکت "بازرگانی آتیه گستر سناباد" به عنوان فروشنده و شرکت "صنایع زغالسنگ البرز شرقی" به عنوان خریدار منعقد گردیده است. موضوع این قرارداد تامین 2.6 مگاوات توان در ساعت برق برای شرکت زغالسنگ البرز شرقی می باشد که هم اکنون در حال اجرا می باشد.

ادامه مطلب