شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی

شركت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي در سال۱۳۷۱ و در راستاي سياست هاي دولت جمهوري اسلامي ايران در برنامه پنج ساله اول عمراني كشور در جهت تغيير ساختار شركت هاي تابعه وزارت نيرو، تحت عنوان شركت توزيع نيروي برق استان خراسان تشكيل و متولي انجام كليه كارهاي مربوط به توزيع نيروي برق در استان خراسان گرديد. حوزه عملكرد شركت در بدو تاسيس(۱۳۷۱) شامل كليه شهرستانهاي استان پهناور خراسان و مشهد مقدس بود كه بالغ بر ۳۰۰.۰۰۰ كيلومتر مربع ( يك پنجم مساحت كل كشور) را شامل مي شد. با توجّه به گستردگي استان خراسان و پراكندگي محدوده تحت پوشش و بمنظور ارائه خدمات هرچه بهتر به مردم در نيمه دوّم سال ۱۳۷۳ شهرستانهاي مشهد، فريمان، سرخس، چناران با عنوان شركت نيروي برق شهرستان مشهد تشكيل و حوزه عملياتي آن از اين شركت منفك گرديد. و بدين ترتيب حوزه عملياتي شركت توزيع نيروي برق استان خراسان شامل ۱۹ شهرستان : سبزوار، نيشابور، بجنورد، قوچان، تايباد، تربت جام، شيروان، اسفراين، درگز، تربت حيدريه، بيرجند، گناباد، كاشمر، بردسكن، طبس، فردوس، قاين، نهبندان و خواف شد و در قالب دو مديريت برق شمال و جنوب استان اداره مي گرديد .


نمایش وبسایت مشتری